muzejni-vestnik

ruka   Sběr historických fotografií a dokumentů pokračuje

Abychom dokázali co nejpřesněji odhalit a přiblížit zapomenutou tvář Ratenic, stále hledáme staré fotografie, pohlednice a dokumenty. Prosíme Vás o spolupráci. Pakliže máte či objevíte tento typ archiválií, dejte nám vědět. Materiály převedeme do elektronické podoby a nepoškozené Vám je vrátíme. Stejný zájem máme o letáky, plakáty a další tiskoviny, které se váží k Ratenicím. Objevujte s námi ratenickou historii pro sebe i pro ostatní.


ruka   Slavnostní otevření ekomuzea 17. 11. 2013

Neděle 17. listopadu 2013 byla dějinným okamžikem nejen pro Českou republiku, ale i pro Ratenice. Kromě oslav 24. výročí sametové revoluce bylo v Ratenicích slavnostně "otevřeno" virtuální muzeum obce nazvané EKOMUZEUM RATENICE. Byly tak ukončeny téměř 3 roky příprav. Již při svém zahájení vystavovalo více jak 800 archiválií a patřilo tak k největším obecním internetovým muzeím nejen v Evropě, ale i na světě. Seznamte se s týmem ekomuzealistů. Fotografie ze slavnostního otevření jsou níže.


fotografie:


1 Slavnostní otevření ekomuzea 17. 11. 2013 17. listopadu 2013: Slavnostní přestřihávání pásky při otevření virtuálního obecního muzea nazvaného "Ekomuzeum Ratenice". Zleva Pavel Rek, Pavel Šefčík (dvorní grafik z Purpure.CZ), Michal Louč, Petra Čáslavová, Štěpánka a Iva Jirků, Martin a David Černí, Alice Šmejkalová, Luděk Kudláček, Honza Boudný (externí kouč) a Michal Šula (malíř designu ekomuzea). Na fotografii chybí Honza Čáslava (dvorní programátor ekomuzea).2 Slavnostní otevření ekomuzea 17. 11. 2013 17. listopadu 2013: Přípitek vínem darovaným ke slavnostnímu otevření od hraběte Norberta von Stillfried - Rattonitz z Mnichova.

ruka   Ze života muzea

 

12.10.2017: Paní Marie Horká (roz. Astalošová) společně s paní Faltovou nám s úspěchem doplnily většinu chybějících jmen u školní třídy z roku 1935. Děkujeme.

 

__________________

 

19.12.2016: Doplněn záznam pobytové přihlášky rodiny Josefa Lustiga z pražského policejního ředitelství 1. konskripce z roku 1914 - zcela poprvé objeven záznam o první manželce Josefa Lustiga a o synu Bohuslavovi.

 

__________________

 

 

6.11.2016: Velkou sbírku fotografií zapůjčila paní Hana Jedličková z Peček a potří jí za to velký dík.Fotografie jsou zejména z prostředí mysliveského spolku ze 70. let. .

 

__________________

 

10.10.2016: Poděkování patří Milanu Spremovi z Agra Sokoleč, který poskytl dokumenty a fotografie související s životem ratenického rodáka Antonínva Hoffmanna ve 40. a 50. letech v Nymburce.

 

__________________

 

15.9.2016: Nález v archivu Národního muzeapozůstalost ratenického rodáka Msgre Karla Štelly. Jedná se výhradně o sbírky kázání a svatých obrázků.

 

__________________

 

10.5.2016: Nález v archivu Národního muzea - pozůstalost ratenického rodáka Msgre Karla Štelly. Jedná se výhradně o sbírky kázání a svatých obrázků.

 

__________________

 

14.2.2016: Poděkování patří Karlu Černému z Dobřichova za ojedinělý nález pohlednice s Tyršovým cvičištěm. Děkujeme za přízeň!

 

__________________

 

1.2.2016: V archivu Pražské konzervatoře v Pálffyho paláci na pražské Malé Strsně byly získány výtahy z protokolů valných hromad Společnosti pro zvelebení hudby v Čechách, jež řídila Pražskou konzervatoř. Protokoly jsou za roky 1891 (absolvent oboru varhany byl Tomáš Hoffmann), 1900 (absolvent oboru varhany byl Josef Hoffmann) a za rok 1908 (absolvent oboru varhany byl Antonín Hoffmann). Navíc se podařilo najít seznam žáků varhanního oboru z let 1898-1900 se jménem Josef Hoffmann. I přes snahu se v archivním fondu nepodařilo najít žádné další záznamy o bratrech Hoffmannech - např. žádosti o přijetí ke studiu, žádosti o udělení stipendia či rodné listy nebo vysvědčení uchazečů o studium. Velká část archivu konzervatoře je však prý uložena v Archivu hl. m. Prahy - tak už se ví, kam povedou další kroky :-)

 

__________________

 

25.1.2016: V notových fondech Českého muzea hudby se podařilo najít 6 skladeb bratří Hoffmannů - 3 skladby Antonína (doprovod ke cvičení Sokola), 2 skladby Karla (jeden doprovod ke cvičení Sokola a mužský sbor Loučení) a 1 skladbu Tomáše (Ave Maria složené během vojenské služby v Linci).

 

__________________

 

Vánoce 2015: skenování 2 krabic not Antonína Hoffmanna ukončeno, noty odevzdány zpět majiteli. Nyní začne pátrání po dalších notách, dokumentech a fotografiích nejen Antonína, ale i ostatních bratrů Hoffmannových a jejich otce Františka. Za 2 a 1/4 roku, na jaře a v létě 2018, to bude přesně 130 let od narození a 60 let od úmrtí Antonína Hoffmanna. Zkusíme propojit zpěvuvědoucí dobré lidské duše a také poprosit vedení měst Nymburk a Poděbrady o součinnost na slavnosti, kde by bylo důstojně připomenuto jméno ratenického rodáka Antonína Hoffmanna, který od roku 1918, po dlouhých 40 let až do své smrti, povznášel hudebního ducha měst Nymburk a Poděbrady a celého širokého nymburského okresu. Jméno Antonína Hoffmanna by nemělo být zapomenuto!

 

__________________

 

od jara do podzimu 2015: Pan Jiří Šimůnek z Prahy Kbel zapůjčil dvě krabice notového materiálu po jeho prastrýci - Antonínu Hoffmannovi. Patří mu za to náš velký dík! V krabicích jsou rukopisy not zejména Antonína Hoffmanna, ale také např. Tomáše Hoffmanna. Po dvouměsíčním třídění jednotlivých not započalo jejich skenování a umisťování do našeho ekomuzea. Najdete zde vše - od veselé operety, přes např. sokolská cvičení až po intimně laděné ukolébavky či pohřební písně. Jsou to desítky skladeb. Pokud se podaří některou ze skladeb některého z členů rodinvy Hoffmannovy nastudovat, její nahrávka bude poté umístěna ve fonotéce. Málokterá malá obec na světě se může pochlubit hned 4 hudebními skladateli pocházející z 1 rodiny!

 

__________________

 

 

18. 11. 2014: Po dlouhém úsilí se podařilo dokončit skenování kronik obce Ratenice - tentokrát z let 1978 až 1988 a od pokračování roku 1988 až do roku 1997. Proč úsilí? Protože se jedná o stovky stran - jen obě zmíněné kroniky mají dohromady 685 stran. Za jednu hodinu skenování se dá naskenovat max. 90 stran, takže pouhé naskenování těchto dvou kronik trvalo neuvěřitelných 8 hodin čistého času. Poté následovala ještě necelá hodinka pro zpracování a nahrání na internet do ekomuzea. Při pohledu na oblíbenou knihu "Muž, který sázel stromy" mě napadlo adekvátní srovnání: "Muž, který skenoval kroniky" :-)

 

__________________

 

 

20. 8. 2014: Doslova poklady do ekomuzea poskytl pan Mráz z Cerhenic. Díky němu jsme získali několik protektorátních vysvědčení, rodinné fotografie, vzácnou fotografii dvora statku čp. 22, zajímavou smlouvu o zřízení věna či "lustrační osvědčení" - tedy poválečné potvrzení o "dobrém češství" jednoho člena ratenické kampeličky. Děkujeme!

 

__________________

 

30. 7. 2014: Janu Pilcovi z Podřipska děkujeme za rodinné fotografie rodiny jeho babičky.

 

__________________

 

27. 7. 2014: Uspořádali jsme vzpomínkové setkání nazvané "Rateničtí na frontách" ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. S pomocí pamětníků jsme se pokusili najít a pozvat žijící rodiny po všech ratenických padlých a všech legionářích 1. světové války - jednalo se o téměř 60 rodin. Přibližně jedna třetina těchto rodin v průběhu století vymřela bez potomků, druhá třetina nebyla dopátrána a poslední třetina byla pozvána - část z nich přišla. Nejvíce vzpomínek zaznělo k legionářům. S jedinou výjimkou se nám na pomníku padlým bohužel nepodařilo identifikovat fotografie těchto padlých. Je to poučné - po 100 letech v obci i v samotných rodinách tehdejších hrdinů vše zavál prach zapomnění a nikdo již neví, kdo byl kdo.

 

__________________

 

19. 7. 2014: S jistou historickou (námi nezaviněnou:-) nepřesností je snad možné konstatovat, že po více jak 700 letech Ratenice opět navštivilo poselstvo z dolnorakouské obce Stillfried, s níž nás pojí společná historie díky šlechtickému rodu pánů Stillfriedů z Ratenic. Na tomto kulturním základě se s tamními dvěma spolky - okrašlovacím a muzejním - pokoušíme najít možnosti budoucí spolupráce. Co asi přinese budoucnost?

 

__________________

 

3. 4. 2014: Do různých částí fotogalerie byly přidány dvě desítky fotografií, které laskavě zapůjčila paní Marie Klemáková. Mnohokrát jí děkujeme za dlouhodobou podporu a nadšení pro Ekomuzeum. Její nové fotografie jsou výborným obohacením nejen v "životě společenském", ale pomáhají dokreslovat život v Ratenicích i krásné fotografie svatební a pohřební.

 

Panu Miloši Volákovi děkujeme za zprostředkování unikátní fotografii Výrovky se železniční tratí Praha - Kolín - a to ještě v době před její elektrifikací v roce 1957.

 

__________________

 

21. 3. 2014: V krajské kole v soutěží "Zlatý erb" vyhrálo Ekomuzeum Ratenice 1. místo za nejlepší elektronickou službu. Výsledky soutěže vyhlásil hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák. Za obec Ratenice se slavnostního vyhlášení zúčastnili místostarosta Jiří Papež a za Ratenickou včelu Petra Čáslavová. Děkujeme všem, kteří naše ekomuzeum podpořili při hlasování o cenu veřejnosti. Fotografie z vyhlášení je níže ve fotogalerii. Cílem naší účasti v soutěži nebylo vyhrát, ale inspirovat i další obce, aby začaly pracovat se svými seniory - pamětníky, a tak zachovaly pro budoucí generaci svou jedinečnou historii.

__________________

 

30. 1. 2014: Do ekomuzea přibyla nová kronika - a to "Kronika cti pro školu ratenickou" z let 1836-1869. Jedná se o seznam vybraných žáků, kteří byli každoročně vyhodnoceni jako nejlepší ze třídy pro svou "mravopočestnost, pilnost, pozornost při všech zástojích a pilné navštěvování školy". Zkuste si ověřit, jestli obdržel školní vyznamenání i Váš ratenický prapradědeček :-)

 

Paní Vlasta Faltová roz. Novotná poskytla novou desítku fotografií do oddílů Život rodinný a Život světský a společenský. Velmi zajímavé jsou fotografie ratenických děvčat v krojích z oslav 1. máje roku 1946. Mnohokrát děkujeme!

__________________

 

28. 1. 2014: Tvůrce Ekomuzea Ratenice navštívil pan redaktor Českého rozhlasu Michal Trnka a z jeho návštěvy vznikla reportáž, kterou naleznete na stránkách rozhlasu. Panu redaktorovi děkujeme za přízeň, posluchačům přejeme dobrý poslech.

__________________

 

17. 1. 2014: Paní Blahoslava Procházková, roz. Formanová z Čáslavi nás přijala ve svém domě a nechala nahlédnout do archívu po jejím tatínkovi, Blahoslavu Formanovi, který vykonával na ratenické škole funkci učitele v letech 1939 - 1944. V archívu se objevilo 38 fotografií, z nichž některé jsou naprosto unikátní:

 • ze soutěžní výstavy bravu z července 1943 včetně jejich výherců,
 • ze žní roku 1943 rodiny sedláka Hlaváče z čp. 8.,
 • ze života rodiny Hláváčovy a
 • ze setkání Sdružení českobratrské mládeže evangelické (SČME) v Pečkách v roce 1939, kterého se účastnila evagelická mládež z Ratenic včetně Blahoslava Formana.

U paní Blahoslavy Procházkové jsme se měli (jak se říká) "jako u maminky"! Za šestihodinové setkání, výborné občerstvení, krásné vyprávění a cenné objevy jí mnohokrát děkujeme.

__________________

 

5. 1. 2014: Paní Sixtová poskytla dvě nové fotografie z rodiny Miškovských:

 • vojenskou fotografii Zdenka Miškovského z roku 1916, který posléze padl na bojišti 1. světové války,
 • fotografii z rodinného srazu rodiny Miškovských z 30. let. Mnohokrát děkujeme!

__________________

 

29. 11. 2013: Česká televize přinesla informace o "otevření" ratenického virtuálního muzea. Děkujeme panu redaktorovi Pavlu Pavlasovi za krásnou reportáž a divákům přejeme pěknou podívanou.

__________________

 

18. 11. 2013: Ve Státním okresním archivu v Kolíně jsme pro Ekomuzeum objevili tyto novinky:

 • všeobecné či živnostenské zápisy o obci v těchto knihách: Topografie Království českého od Jaroslava Schallera (1788), Čechy - Kouřimský kraj od Johanna Gottfrieda Sommera (1844), Topograficko-statisticky slovník Čech od Jana Ortha a Františka Sládka (1870), Chytilův úplný adresář Království českého (1912) a Adresář Republiky Československé vydaný Rudolfem Mossem (1934),
 • zápisy ze schůzí obecní rady z let 1931 až 1940,
 • zápisy ke kostelu: inventář kostela k roku 1876, inventář kostela k roku 1930, kostelní účty 1910-1912, záznam kanonické vizitace (1908) a inventární popis staré fary,
 • seznam 18 ratenických legionářů,
 • fotografii z let kněžského působení ratenického rodáka Jaroslava Kulače v Kolíně.


fotografie:


1 Ze života muzea 21. března 2014: Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže "Zlatý erb", kde ekomuzeum získalo 1. místo za nejlepší elektronickou službu. Za obec Ratenice se zúčastnili místostarosta Jiří Papež a za Ratenickou včelu Petra Čáslavová. Cenu předával MVDr. Josef Řihák.2 Ze života muzea 19. července 2014: poselstvo z dolnorakouské obce Stillfried - přednáší Alfred Knasmillner, předseda okrašlovacího spolku "Lebenswertes Stillfried"
3 Ze života muzea 19. července 2014: poselstvo z dolnorakouské obce Stillfried - společná fotografie před čp. 84 Ze života muzea 27. července 2014: "Rateničtí na frontách"
5 Ze života muzea 27. července 2014: "Rateničtí na frontách" - přednáška Michala Louče a Petry Čáslavové6 Ze života muzea 27. července 2014: "Rateničtí na frontách" - prezentace historických prvoválečných předmětů Martinou Macháčkovou
7 Ze života muzea 27. července 2014: "Rateničtí na frontách" - vzpomínání s pamětníky