info

Ekomuzeologie není zatím běžně známým pojmem. Následující text proto vysvětlí, co slovo "ekomuzeologie" v sobě skrývá, či jaké projekty v České republice se k ní hlásí. Zároveň ukážeme, jak s ekomuzeoligií pracujeme v našem Ekomuzeu Ratenice.

ruka   O ekomuzeologii

Ekomuzeologie se rozvíjí od 70. let 20. století a podporuje zakládání ekomuzeí. Projekty ekomuzeí jsou zaměřené na identitu místa a lidí, které definované území utvářejí.

 

Pracují interdisciplinárně a představují dynamický způsob, jakým komunita lidí daného teritoria zachovává, interpretuje a spravuje své přírodní a kulturní dědictví. Snaží se toto dědictví přiblížit současné generaci, ukázat na možný trvale udržitelný rozvoj místa a zachovat jej pro budoucnost. Základem činností ekomuzeí je dobrovolná angažovaná spolupráce obyvatel.


ruka   Evropská síť ekomuzeí

Evropě existuje celkem 200 ekomuzeí, v České republice jsou v současnosti označeny jako „ekomuzeum“ celkem tři projekty:

 

1) Ekomuzeum Růže (v oblasti Třeboňska a Novohradska),
2) Ekocentrum Kavyl (Sv. Ján pod Skalou),
3) Archeoskanzen Modrá (Modrá u Velehradu).


ruka   Ekomuzeum Ratenice

Motto: „Pohledem do minulosti lépe pochopíme věci budoucí“

 

Obec Ratenice díky své poloze a své historii je vhodným zázemím pro vybudování tohoto ekomuzea, které nemá vlastní budovu či špeluňku, ale neomezený virtuální prostor na internetu. Ekomuzeum Ratenice usiluje zachytit muzejními prostředky dokumentaci společnosti a krajiny v Ratenicích a z blízkého okolí za přímé účasti komunity místních obyvatel.

 

Díky uspořádání slavnosti 670 let od první písemné zmínky obce v roce 2010 byl shromážděn bohatý historický materiál, který se stává díky Ekomuzeu Ratenice přístupným široké veřejnosti. Materiál je dále sbírán, dokumentován, zkoumán, aby byla konzervována místní kulturní a krajinná situace. Stěžejními činnostmi však je především prezentace kulturního a přírodního dědictví a krajinotvorba s ohledem na tento odkaz. Důraz bude kladen na udržitelný rozvoj a aktivní zapojení místních obyvatel.

 

Ekomuzeum Ratenice není skladištěm staré veteše. Naopak. Nashromážděné materiály jsou využívány k uspořádání přednášek a workshopů o autentickém životě a pracovních činnostech obyvatel Ratenic v 19. a na počátku 20. století. Přednáškami a workshopy dochází k praktickému oživení starých technik a tradic, které nezůstanou zapomenuty a mohou současné obyvatele inspirovat k šetrnějšímu nakládání s přírodními zdroji a posílit jejich vztah k okolní krajině. Zvláštní důraz je kladen na práci s mládeží a sbližování starousedlíků s nově příchozími. Ekomuzeum Ratenice je příkladem dobré praxe, jak lze zpracovat a dále využívat historický materiál malé obce pro další bádání. Chce být proto přínosem i pro studenty a badatele.

 

Ekomuzeum Ratenice je nosný přílíř aktivit dobročinného osvětového spolku  Ratenická včela. O tvůrcích ekomuzea se můžete dozvědět více v místnosti "přispěvatelé muzea" = ekomuzealisté.

 

 

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených na tomto webu nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než správce webu. O případném dalším využití popisných dat či souborů z tohoto webu nás laskavě předem informujte e-mailem na adrese: ratenickavcela@gmail.com

Díky :-)